உங்கள் வாக்காளர் அட்டை பெயர் பட்டியலை தொகுதி வாரியாக Download செய்வது எப்படி?

317
How to Download Voters List With Your Constituency Wise PDF Tamil
பாருங்க:  கெட்ட வார்த்தை போட்டி வைத்தால் முதலிடம் பிடிப்பேன் - ஜெயக்குமார் பேட்டி