கர்ப்பமான முதல் 3 மாதத்தில் உடலுறவில் ஈடுபடலாமா? கூடாதா?

 

பாருங்க:  கர்ப்பக்காலத்தில் உடலுறவு தரும் நன்மைகள் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்?