கர்ப்பக்கால உடலுறவைத் தவிர்க்க வேண்டியவர்கள் யார்? யார்?

 

பாருங்க:  கர்ப்பமான முதல் 3 மாதத்தில் உடலுறவில் ஈடுபடலாமா? கூடாதா?