கர்ப்பக்கால உடலுறவு எந்த மாதத்தில் நிறுத்த வேண்டும் தெரியுமா?

 

பாருங்க:  கர்ப்பமான முதல் 3 மாதத்தில் உடலுறவில் ஈடுபடலாமா? கூடாதா?