வங்கி கணக்கு, சிம் கார்டுகளுக்கு ஆதார் எண் கட்டாயமா?

227
பாருங்க:  அவனுக்கெல்லாம் ஒரு லட்சம் ஓட்டா? -யாரை சொல்கிறார் மூடர் கூடம் நவீன்?