தமிழக சிறுகுறு விவசாயிகளுக்கு ரூ.6000 வழங்கும் திட்டம் பற்றிய முழுத் தகவல்கள்!

300
தமிழக சிறுகுறு விவசாயிகளுக்கு ரூ.6000 வழங்கும் திட்டம் பற்றிய முழுத் தகவல்கள்!
பாருங்க:  ஒவ்வொரு தவறும் உயிரை பலி வாங்குகிறது! அரசைக் கடுமையாக விமர்சிக்கும் கமல்!