தமிழக அரசு வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு ரூ.2000 தர ரூ.1,200 கோடி நிதியை ஒதுக்கியது!

363
தமிழக அரசு வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு ரூ.2000 தர ரூ.1,200 கோடி நிதியை ஒதுக்கியது
பாருங்க:  தமிழக அரசு வழங்கும் ரூ.2000 திட்டத்திற்கு தடை வருமா?