பாருங்க:  அவனுக்கெல்லாம் ஒரு லட்சம் ஓட்டா? -யாரை சொல்கிறார் மூடர் கூடம் நவீன்?