பாருங்க:  நாளை 70 கி.மீ., வேகத்தில் புயல் காற்று! ‘FANI’(பானி) புயல்!