2019 பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வில் தேர்ச்சி சதவீதம் குறையும் ஆபத்து!

256
2019 பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வில் தேர்ச்சி சதவீதம் குறையும் ஆபத்து!
பாருங்க:  5 மற்றும் 8ஆம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத்தேர்வு - தொடங்கியது போராட்டம்