பாருங்க:  பொறியியல் படிப்புக்கான கலந்தாய்வை நடத்தபோவது யாரு? மாணவர்கள் குழப்பம்!